سیپ ترانک

فرم ثبت نام سیپ ترانک


1اطلاعات شخصیت حقوقی
2اطلاعات مدیرعامل / رئیس هیئت مدیره
3اطلاعات رابط فنی
4انتخاب نوع خط ثابت
5قوانین و ثبت نهایی

بخش اول) اطلاعات شخصیت حقوقی

اطلاعات شرکت, سازمان, نهاد یا ...
نام شرکت, سازمان یا مجموعه دارای مجوز و شناسه ملی
نام تجاری ثبت شده
نوع مجوز و فعالیت شرکت, سازمان یا مجموعه
شماره یا شناسه ثبت یا مجوز فعالیت
تاریخ ثبت مندرج در مجوز صادر شده در مرجع ثبتی به صورت کامل
شناسه ملی رسمی
کد اقتصادی دریافتی از سازمان امور مالیاتی
فایل اسکن آگهی ثبت شرکت به صورت JPG یا PNG یا PDF
فایل اسکن روزنامه رسمی ثبت شرکت به صورت JPG یا PNG یا PDF
فایل اسکن آگهی تغییرات دو سال اخیر شرکت به صورت JPG یا PNG یا PDF
فایل اسکن روزنامه رسمی آگهی تغییرات شرکت به صورت JPG یا PNG یا PDF
فایل اسکن نامه درخواست به صورت رسمی با سربرگ شرکت یا سازمان به صورت JPG یا PNG یا PDF
استان محل فعالیت
آدرس محل فعالیت مندرج در مجوز فعالیت
در صورت یکسان بودن با محل تقاضای سرویس این فیلد را خالی بگذارید
کد پستی محل تقاضای سرویس
تلفن ثابت محل تقاضای سرویس
ایمیل رسمی سازمانی برای مکاتبات
کد Lan Lat لوکیشن محل ( طول و عرض جغرافیایی )